Caritas

Caritas  pełni posługę charytatywną wobec ubogich materialnie i duchowo. Solidaryzuje się z ludźmi ubogimi, starając się mówić o godności i prawach osób ubogich i wykluczonych z życia społecznego z powodu biedy materialnej i ubóstwa kulturowego. Jest głosem tych, których nędza pozbawia głosu. Działalność charytatywno-opiekuńcza Caritas nie jest nastawiona na osiąganie zysków, ale jest bezinteresowna. Pomaga wszystkim potrzebującym.

Do zadań Caritas w naszej parafii należy:

- Pomoc w szczególności osobom starszym i samotnym, dzieciom ubogim i zaniedbanym wychowawczo, matkom samotnie wychowującym dzieci, rodzinom wielodzietnym, osobom bezrobotnym, bezdomnym, osobom borykającym się z trudnościami materialnymi i duchowymi.

-  Niesienie pomocy ofiarom wypadków losowych, katastrof naturalnych, konfliktów zbrojnych, emigrantom i uchodźcom.

-  Rozpoznawanie potrzeb i problemów występujących na terenie parafii.

-  Uwrażliwianie całej wspólnoty parafialnej na problem ubóstwa i chrześcijańskiego miłosierdzia.

Przewodniczącym Parafialnego Zespołu Caritas w Zdzieszowicach jest Krystyna Lippa